Algemene voorwaarden - beconvincing

Overslaan en naar inhoud gaan

Algemene Voorwaarden Beconvincing

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen met een hoofdletter aangeduid:

 • Beconvincing: Beconvincing, gevestigd te [vestigingsadres], KvK-nummer [KvK-nummer].
 • Cursist: De natuurlijke of rechtspersoon die zich inschrijft voor een cursus van Beconvincing.
 • Cursus: Een training of workshop die door Beconvincing wordt aangeboden.
 • Website: De website van Beconvincing, te vinden op https://www.beconvincing.nl/.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en cursussen van Beconvincing.
 2. De Cursist verklaart door inschrijving voor een cursus akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
 3. Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

Artikel 3. Aanbiedingen en inschrijvingen

 1. Alle aanbiedingen van Beconvincing zijn vrijblijvend.
 2. Inschrijving voor een cursus kan via de website, telefonisch of via een intakegesprek.
 3. Beconvincing behoudt zich het recht voor om inschrijvingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 4. Betaling

 1. De Cursist betaalt de cursusprijs na ontvangst van de factuur.
 2. Betaling kan geschieden via [betaalmogelijkheden] .
 3. Bij te late betaling is de Cursist in verzuim en is Beconvincing gerechtigd om wettelijke rente te vorderen.

Artikel 5. Annulering

 1. De Cursist kan tot 14 dagen voor aanvang van de cursus kosteloos annuleren.
 2. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus is de Cursist 50% van de cursusprijs verschuldigd.
 3. Bij annulering op de dag van de cursus is de Cursist de volledige cursusprijs verschuldigd.
 4. Beconvincing is gerechtigd om een cursus te annuleren indien er te weinig inschrijvingen zijn of indien er sprake is van overmacht.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Beconvincing is niet aansprakelijk voor schade die de Cursist lijdt tijdens of als gevolg van de cursus.
 2. De Cursist is aansprakelijk voor schade die hij of zij toebrengt aan Beconvincing of aan derden.

Artikel 7. Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de cursussen van Beconvincing berusten bij Beconvincing.
 2. De Cursist mag de cursusmaterialen niet kopiëren of verspreiden zonder toestemming van Beconvincing.

Artikel 8. Geschillen

 1. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 9. Slotbepalingen

 1. Beconvincing is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 2. De gewijzigde voorwaarden zullen van kracht zijn op de datum van publicatie op de website.

Aanvullende bepalingen:

 • Garantie: Beconvincing garandeert dat de cursussen van hoge kwaliteit zijn.
 • Vertrouwelijkheid: Beconvincing behandelt alle persoonsgegevens van Cursisten vertrouwelijk.
 • Klachten: Cursisten kunnen klachten over een cursus indienen bij Beconvincing.
bel nu

Vrijblijvend 15 min. Consult